De jaren 00 van de 21e eeuw

Gewijzigd: j:17-12-2023

Inhoud:

Links:


Verplaatsing van de halte Emmen Bargeres naar Emmen Zuid

Emmen breidt zich steeds verder naar het zuiden uit met de wijk Rietlanden en de nog aan te leggen wijk Delftlanden. Om het openbaarvervoer een nieuwe impuls te geven komt de gemeente in 1996 met het plan om ter hoogte van de kruising met de Nieuw-Amsterdamsestraat een nieuw station genaamd Emmen Zuid te bouwen. Deze locatie is beter bereikbaar voor de bewoners van de Rietlanden en Delftlanden. De halte Emmen Bargeres zal dan komen te vervallen. Deze halte lijdt al jaren een kwijnend bestaan. Veel reizigers hebben een onveilig gevoel op en rond de halte. Er zijn geen openbare voorzieningen in de buurt en ook de stadsbus laat de halte links liggen. In de winter strooit de gemeente de toegangswegen niet. Bij het nieuwe station wil de gemeente de zaken groots aanpakken. Er moet een transferium komen met een parkeerplaats voor 2000 auto's, openbare voorzieningen, busverbindingen, taxi's en zelfs een kinderopvang. Het ministerie van Volkshuisvesting is in 2001 bereid om mee te betalen aan de nieuwe halte. De aanleg zal zeker 4 miljoen gulden gaan kosten. De opening staat gepland voor het jaar 2007. De bewoners van Bargeres zijn hier fel op tegen en protesteren tegen dit voorstel. Ze delen pamfletten uit aan passagiers. Om de wijken beter te verbinden bouwt de NS op kosten van de gemeente in 1998 een fietstunnel tussen de Rietlanden en Bargeres nabij het industrieterrein Waanderveld. Om de tunnel onder de spoorbaan te krijgen is de NS genoodzaakt om het treinverkeer gedurende een weekend te onderbreken en met bussen uit te voeren.

[emmen_bargeres_037]
De plaats van het voormalige station Emmen Bargeres is omgevormd tot een groenstrook. De toegang tot het spoor is afgeschermd met een hek.
Foto R. van Wissen, 15 april 2012.

-
Top

Sternet Zwolle

Om het openbaarvervoer rond Zwolle te verbeteren wil de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel een stervormig net van snelle en regelmatige treinverbindingen aanleggen naar en van plaatsen in de regio. Bedoeling is dat scholieren, werkend en winkelend publiek vanuit de omliggende plaatsen meer gebruik gaan maken van het openbaarvervoer. Het eerste stuk van de spoorlijn naar Emmen valt eveneens onder het concept Sternet. Bedoeling is dat de Sternet-treinen tot Ommen gaan rijden. Om te voorkomen dat in Zwolle te veel treinen komen te staan, is het de bedoeling dat de eindpunten van de spoorlijnen buiten Zwolle komen te liggen. Vanuit Ommen zal doorgereden moeten worden naar een plaats aan de westzijde van Zwolle. In de periode februari - oktober 2001 onderzoekt een werkgroep de haalbaarheid van een dergelijk Sternet rond Zwolle. Tot realisatie van een sternet rond Zwolle is het tot heden niet gekomen. Alle regionale treinen hebben hun eindpunt nog steeds in Zwolle.
Top

Viering 100 jaar spoorlijn Zwolle - Ommen

Op 17 mei 2003 viert de Historische kring Dalfsen het 100-jarig bestaan van de spoorlijn Zwolle - Ommen. Een stoomtrein van de VSM (Veluwse Stoomtrein Maatschappij) rijdt een aantal slagen tussen Zwolle en Dalfsen. De trein heeft aan beide zijde een stoomlocomotief om rangeren in de eindstations te voorkomen. Aan de Zwolle kant rijdt locomotief 50 3654. Aan de zijde van Dalfsen rijdt locomotief 52 8053. De stoomtreinen komen aan op perron 2 in Dalfsen. Bij aankomst in Dalfsen kunnen de stoomlocomotieven middels brandslangen op het perron water innemen. Na het vullen vertrekt de trein leeg richting Ommen. Op het spoor tussen Dalfsen en Ommen wordt van richting veranderd en komt de trein binnen op spoor 1 en vertrekt na het instappen van de passagiers richting Zwolle. De belangstelling voor de stoomtreinen is groot. De smalle perrons staan afgeladen vol met belangstellenden. Personeel van de spoorwegpolitie en VSM proberen gevaarlijke situaties te voorkomen. De doorgaande treinen van en naar Emmen rijden met gepaste snelheid door Dalfsen.

Rond het station van Dalfsen worden diverse activiteiten georganiseerd. De VVV brengt een herdruk uit van een wandelboekje dat verscheen bij de opening van de lijn in 1903.

[dalfsen_042]
Vertrekkende stoomtrein uit Dalfsen tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de spoorlijn Zwolle - Ommen.
Foto R. van Wissen, 17 mei 2003.

-
Top

Verbetering fietsenstallingen

Vanwege nieuwe voorwaarden voor fietsenstallingen bij stations zal Railinfrabeheer (later ProRail) vanaf 2000 op alle stations in Nederland de fietsenstallingen vernieuwen. Er komen nieuwe rekken met meer ruimte tussen de fietsen, betere aanbindingsmogelijkheden voor sloten en een hard glazen overkapping. Tevens komt er meer licht in en rond de stalling. De fietsen staan zo droger en veiliger. Tevens komt er een nieuw type fietskluis. Voor ieder station heeft Railinfrabeheer een nieuw aantal klemmen en kluizen uitgerekend aan de hand van de huidige bezetting. In de meeste gevallen betekent dat er in de nieuwe situatie meer voorzieningen komen. In een enkel geval neemt het aantal klemmen en kluizen af. Als de ruimte het toelaat komt de nieuwe fietsvoorziening op de plaats van de oude. De gehele operatie die in 2006 afgerond moet zijn, kost 460 miljoen gulden. De volgorde van ombouw wordt mede bepaald door de staat van de oude fietsenstalling. Ook de stations langs de spoorlijnen Zwolle - Emmen en Mariënberg - Almelo komen successievelijk aan de beurt, o.a.:

[hardenberg_067]
Verbeterde en uitgebreide fietsenstalling naast het stationsgebouw van Hardenberg.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.

-
Top

Gladde sporen

In de herfst hebben de spoorwegen regelmatig last van gladde rails. De hoofdoorzaak zijn bladeren die platgereden worden door voorbij rijdende treinen. De gladde rails zorgen ervoor dat treinen slippen bij het optrekken en remmen. Het slippen verzaakt op zijn beurt weer vlakke kanten op de wielen. Wanneer de vlakke kanten te extremen vormen aannemen, moeten de treinen buitendienst genomen worden en moeten de wielen opnieuw afgedraaid worden. Al jaren probeert Railinfrabeheer een oplossing voor het probleem te vinden. In Engeland wordt sinds 1995 met succes het middel Sandite toegepast. Het is een mengsel van water, zand en gel, dat een stroeve laag op de rails achterlaat. In 1999 wordt ook in Nederland een proef uitgevoerd. Voor het najaar 2001 besluit Railinfrabeheer een landelijke compagnie uit te voeren op 7 trajecten. Het traject Zwolle - Emmen is een van de 7 trajecten. De Sandite wordt geladen in een omgebouwde goederenwagen type Gs. In de Gs is een compleet sproeisysteem geïnstalleerd inclusief aggregaat en verwarmingssysteem. Een diesel of elektrische locomotief van Railion trekt de goederenwagen. De sproeiperiode loopt van 7 oktober tot 10 december 2001. Het sproeien gebeurt alleen in de buurt van de stations omdat daar geremd en opgetrokken moet worden. Rond wissels mag uit voorzorg niet gesproeid worden. Het sproeien gebeurt met een maximale snelheid van 40 km/h.
Top

Nefitspoor

Een loszittende railklem van het type Nefit wordt aangewezen als de vermoedelijke oorzaak van een ontsporing in 1999. Hierop besluit Railinfrabeheer in heel Nederland alle spoorsecties waar deze railklem is toegepast te vervangen door een ander type. Rond Ommen en Mariënberg is deze railklem ook op de spoorlijn Zwolle - Emmen toegepast. Ook hier zal Railinfrabeheer in de loop der tijd het spoor vervangen. Het spoor tussen Ommen en Mariënberg wordt in de zomer en najaar van 2006 onder handen genomen. Dit gebeurt hoofdzakelijk 's nachts om het treinverkeer niet te hinderen. Om een iets ruimer tijdvak te hebben voor de werkzaamheden worden de laatste treinen tussen Zwolle en Mariënberg vervangen door bussen. Vanaf Mariënberg kunnen de reizigers hun reis weer per trein voortzetten.

[marienberg_012]
Gereedschap en grind langs het spoor vlak voor het station Mariënberg t.b.v. het vervangen van Nefit-spoor.
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.

-

Bodemsanering

In het verleden hebben op en rond spoorwegemplacementen vele milieubelastende activiteiten plaats gevonden. De grond van deze terreinen is nu ernstig vervuild en moet schoon gemaakt worden. Om landelijk dit probleem aan te pakken is op 15 juli 1996 de SBNS (Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen) opgericht door de NS en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. De SBNS pakt alle vervuilde terreinen aan die eigendom waren van NS in de tijd dat zij nog een overheidsinstelling was. Na de verzelfstandiging van de NS worden de activiteiten gefinancierd door:
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Ministerie van VROM
  • NS Vastgoed B.V., eigenaar van de spoorterreinen waar geen rails liggen
  • ProRail, eigenaar van de spoorterreinen waar rails liggen
Langs de voormalige NOLS-lijn zijn inmiddels de volgende saneringen door SBNS uitgevoerd:
  • Calpam-terrein in Emmen, 2002
  • Brandstofdepot in Weerdinge, 2003
  • Vriezenveen, 2003

[calpam_emmen_002]
SBNS container met de apparatuur voor de automatische bodemsanering op het voormalige Calpam-terrein in Emmen.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.

-

Liberalisering spoorlijn Zwolle - Emmen

In het kader van de liberalisering is de regering voornemens om 30 spoorlijnen aan te besteden. Onder deze spoorlijnen is ook de verbinding Zwolle - Emmen. Wanneer de aanbesteding precies moet plaats is vinden, is onduidelijk. De provincie Overijssel is een groot voorstander van de privatisering en heeft inmiddels financiële middelen beschikbaar gesteld. De provincie Overijssel is onder de naam provinciale verkeers- en vervoersplan (PVVP) een studie gestart naar een zogenaamd Sternet met (lightrail) treinen rond Zwolle. Doel is om het treinverkeer rond Zwolle te stimuleren door middel van frequent rijdende treinen. Daartoe zouden alle treinen van en naar Emmen op z'n minst moeten gaan stoppen in Dalfsen. In het Sternet wordt ook gesproken over een mogelijke kwartierdienst tussen Zwolle en Ommen. Of dit past binnen de huidige infrastructuur is echter twijfelachtig.

De provincie Overijssel is in 2006 niet bereid om de spoorlijn Zwolle - Emmen over te nemen zonder de toezegging van ProRail dat de aansluiting bij Herfte verbeterd wordt. Door de bottleneck loopt de dienstregeling regelmatig in het honderd. Daarbij komt dat de plan V treinstellen moeite hebben met de krappe dienstregeling op het traject. Vanwege het grotendeels enkelsporige traject moeten de treinen stipt op tijd bij de stations zijn om te kunnen kruisen met de trein uit de andere richting. ProRail geeft aan dat er momenteel tot het jaar 2020 geen geld is gereserveerd voor grootonderhoud en andere verbeteringen.

Op 19 september 2007 bereiken het rijk en de provincies Overijssel en Drenthe en akkoord om de spoorlijn Zwolle - Emmen onder het bestuur van de beide provincies te plaatsen. De overeenkomst moet met ingang van het nieuwe spoorboekje van 9 december 2007 geëffectueerd worden. De beide provincies zijn van plan om de exploitatie binnen enkele jaren Europees aan te besteden.

Onderhands wordt de exploitatie voor 3 jaar gegund aan NS-Reizigers. NS-Reizigers zal de lijn exploiteren met 14 treinstellen plan V met de nummers 951 - 965. Deze treinstellen zijn al in 2005 speciaal aangepast voor de dienst op Zwolle - Emmen. De 3 overbruggingsjaren zullen de provincies gebruiken om een EU-uitschrijving te houden om zo een nieuwe exploitant voor de spoorlijn te vinden. De nieuwe exploitant moet de dienst vanaf december 2010 gaan overnemen. Welke firma's geïnteresseerd zijn in een eventuele exploitatie is momenteel nog niet bekend. Dit zal mede afhangen van welke eisen de provincies gaan stellen. Mogelijk dat de inbreng van nieuwe materiaal een verplichting zal worden om de aanbesteding te kunnen winnen.

In mei 2008 komt vakbond FNV Bondgenoten met de suggestie om de spoorlijn Zwolle - Emmen weer terug te geven aan de centrale overheid. De spoorlijn moet weer worden opgenomen in het hoofdrailnet. De exploitatie zou dan automatisch weer voor lange tijd bij NS-Reizigers komen te liggen. De arbeidsvoorwaarden van de werknemers op het traject zouden dan gewaarborgd blijven. FNV Bondgenoten is bang dat bij een aanbesteding van de exploitatie door de provincies de werknemers er qua arbeidsvoorwaarden op achteruit gaan.

[nsr_planv_008]
Logo van de provincie Overijssel op treinstel plan V nummer 955 op het opstelterrein van station Emmen.
Foto R. van Wissen, 20 september 2008.

[nsr_planv_009]
Logo van de provincie Drenthe op treinstel plan V nummer 955 op het opstelterrein van station Emmen.
Foto R. van Wissen, 20 september 2008.
Maandag 19 mei 2008 vieren de provincies Overijssel en Drenthe een feestje in het kader van de officiële overdracht van de treindienst van de NS-Reizigers naar de beide provincies. In dat kader rijdt een speciale trein van Emmen naar Ommen. Om extra service te bieden aan de reizigers rijden de treinstellen allemaal met de 1e klas in dezelfde richting. Langs de perrons komen de deuren altijd op dezelfde plaats uit. Om de reizigers te sturen zijn er op de perrons tekens aangebracht waar de deuren komen.

De treinstellen zullen mogelijk een extra schilderbeurt krijgen. Aan de buitenkant van de treinen zijn de logo's van de provincies Overijssel en Drenthe aangebracht. Ook de binnenkant van de treinen krijgen een provinciale look. Om het publiek op de hoogte te houden van alle activiteiten is er door NS-Reizigers een speciale website geopend www.emmerlijn.nl. Na een enthousiast begin laat de actualiteit van de website echter nogal te wensen over.

[ommen_067]
Teken waar de deur voor de eerste klas komt op het perron van station Ommen.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.

[ommen_070]
Teken waar de deur voor de tweede klas met ruimte voor fietsen komt op het perron van station Ommen.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.
De provincies Overijssel en Drenthe zijn bereid om de exploitatie van de spoorlijn Zwolle - Emmen tot en met 2013 onderhands aan NS-Reizigers te geven als NS-Reizigers voor 1 maart 2009 tegemoet komt aan de wensen van de beide provincies. De wensen omvatten o.a. nieuw materiaal en een treindienst Emmen - Almelo - Hengelo - Enschede. NS-Reizigers gaat echter niet op het aanbod in, wat betekent dat de provincies de exploitatie versneld gaan aanbesteden. Het is de bedoeling dat een nieuwe exploitant over 2 jaar met nieuw materiaal kan beginnen. In de media verschijnen tevens berichten om de spoorlijn om te vormen naar een "light rail" verbinding. De provincies als eigenaar van de spoorlijn zullen tevens moeten bepalen wie het beheer van de rails en de overige infrastructuur moet gaan uitvoeren. Op dit moment is ProRail de beheerder maar het staat de provincies vrij om een andere beheerder te kiezen.

[ommen_071]
Teken waar de deur voor de tweede klas komt op het perron van station Ommen.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.

-

Andere opzet dienstregeling

Per 12 december 2004 is NS-Reizigers voornemens om de dienstregeling op het traject Zwolle - Emmen anders op te zetten. Bedoeling is dat er in een vast schema ieder halfuur een trein vanuit Emmen in Zwolle aankomt zodat de reizigers altijd een doorgaande trein naar het westen hebben. Iedere trein gaat ook stoppen in Nieuw-Amsterdam en Dalfsen. Station Dalen zou in de plannen echter worden opgeheven. NS-Reizigers is echter te laat met haar verzoek om station Dalen te sluiten. Er geldt een wettelijk opzeggingstermijn van minimaal 18 maanden en daar heeft NS-Reizigers zich niet aangehouden. Minister van Verkeer en Waterstaat mevr. Karla Peijs verplicht NS-Reiziger station Dalen tot minimaal 1 januari 2006 te blijven bedienen.

Voor de nieuwe dienstregeling vanaf 11 december 2005 bedenkt de NS-Reizigers een andere opzet, waardoor station Dalen geopend kan blijven en de sneltreinen ook kunnen stoppen in Nieuw-Amsterdam en Dalfsen. Om uit te proberen of het rekenmodel ook met de werkelijkheid overeenkomt, houdt NS-Reizigers op 30 september 2005 een proefdag. Op die dag rijden de treinen al eenmalig conform de nieuwe dienstregeling. Op de NS-reisplanner zijn de tijden voor die dag eveneens aangepast. Er wordt echter alleen regionaal aandacht besteed aan de tijdelijke verandering. Op internet en in de landelijke pers wordt niets vermeld. Landelijke reizigers die de dienstregeling uit hun hoofd kennen, staan dus vrijdag 30 september raar te kijken dat de treinenloop ineens anders is.

Speciaal voor de test laat NS-Reizigers de plan V treinstellen 950, 951 en 965 aanpassen. De treinstellen krijgen een nieuw type remschijf. In de treinstellen 950 en 951 worden tevens de normaal ongebruikte rijstand PZ3 in dienst gesteld, de beveiliging beperkt vermogen uitgeschakeld en de motorstroom optimaal afgesteld. Voor de 3 treinstellen wordt op de testdag een aparte omloop gecreëerd. Vooruitlopend op de testdag rijdt treinstel 950 op 27 september 2005 al proefritten. Door de uitgevoerde maatregelen is het treinstel 12 seconden eerder op de topsnelheid van 140 km/h dan haar soortgenoten.

In november 2005 neemt ProRail de beslissing dat de dienstregeling van 2006 inderdaad via het nieuwe model uitgevoerd kan worden. De treinen zullen voortaan stoppen in Dalfsen en Nieuw-Amsterdam.

Reactivering spoorlijn Zuidbroek - Veendam

De organisatie Kolibri probeert aan het begin van de 21e eeuw een netwerk op te zetten met hoogwaardig openbaarvervoer rond de stad Groningen. Op het traject Roodenschool - Groningen - Wildervank wil men 2 keer per uur met light railvoertuigen gaan rijden. Light railvoertuigen zitten qua opbouw tussen een tram en een trein in. De opbouw van het spoor hoeft dan niet zo zwaar uitgevoerd te worden als bij een conventionele trein. Dit spaart investeringen op de infrastructuur. Ook de voertuigen zijn goedkoper dan standaard treinstellen. Op veel plaatsen in Europa zijn inmiddels succesvolle light rail projecten gestart. In Nederland loopt sinds 2003 een proef met dergelijke voertuigen tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. Kolibri is voornemens om tussen Groningen en Wildervank de voertuigen te laten stoppen in Groningen Europapark, Kropswolde, Martenshoek, Hoogezand-Kerkstraat, Hoogezand-Sappemeer, Sappemeer-Oost, Zuidbroek, Veendam en Wildervank. Men verkiest voor een doorgaande treindienst tussen Roodeschool en Wildervank om te voorkomen dat in Groningen veel perroncapaciteit nodig is. Op dit moment zijn de stations Veendam en Wildervank in handen van de STAR. Hoe dat in de toekomst gaat uitpakken is nog niet bekend.

De provincie Groningen wil in 2006 dat het reizigersvervoer tussen Zuidbroek en Veendam op kort termijn hervat wordt. Er wordt naar gestreefd om het reizigersvervoer in 2010 te hervatten. Vrijkomende gelden van de geannuleerde Zuiderzee-spoorlijn moeten het proces versnellen.

Bezoekers van de Dagblad van het Noorden Zomerfair in Veendam kunnen op 23 en 24 juni 2007 met de trein naar de parkstad komen. De gemeente Veendam, evenementenbureau Go!, dat de Zomerfair organiseert, en Arriva hebben hiervoor de puntjes op de i gezet. Naast een leuke stunt is de mogelijkheid om per trein te reizen ook bedoeld om zoveel mogelijk bezoekers van de fair met het openbaarvervoer te laten komen. Treinreizigers kunnen in Leeuwarden al een kaartje kopen met bestemming Veendam. Andere opstapplaatsen zijn Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek en Winschoten. In Veendam rijden bussen tussen het treinstation en de zomerfair in het recreatiepark Borgerswold.

Op 14 maart 2008 bereiken de provincie Groningen, gemeente Veendam, exploitant Arriva en spoorbeheerder ProRail een akkoord dat er naar gestreefd om met ingang van de nieuwe dienstregeling in december 2010 een treindienst Groningen - Zuidbroek - Veendam te starten. ProRail zal de spoorlijn tussen Zuidbroek en Veendam weer geschikt maken voor reizigerstreinen. In Veendam zal een nieuwe accommodatie gemaakt worden, zodat de STAR het oude stationsgebouw kan behouden. Arriva heeft voor de uitvoering van dienst 4 extra treinstellen type GTW Spurt besteld. Het is de bedoeling om tussen Zuidbroek en Veendam om het half uur te gaan rijden. Tussen Groningen en Zuidbroek ontstaat dan door de combinatie met de dienst op Nieuweschans een kwartierdienst. In het voorjaar van 2008 wordt zelfs hardop gedacht om de lijn door te trekken naar Stadskanaal en mogelijk zelfs Emmen.

Op 16 oktober 2008 presenteert Diederick van de Lely in het STAR station te Stadskanaal zijn scriptie. Diederick van de Lely heeft, onder leiding van professor Jan Oosterhaven van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek gedaan welke variant van verbinding tussen Groningen en Emmen de meest gunstige is. De verlenging van de in 2010 te starten treinverbinding Groningen - Veendam naar Emmen is bijna zeker gunstiger dan een verlenging die stopt in Musselkanaal - Valthermond. Het belangrijkste voordeel bestaat uit het veel grotere aantal buspassagiers dat overstapt naar de trein bij een verlenging tot Emmen en dat betekent een hogere kaartverkoop voor de vervoerder en een belangrijke winst in reistijd en comfort voor de passagiers. Alleen de verlenging naar Emmen heeft een aantal wel duidelijke niet in geld uitgedrukte effecten, zoals negatieve op het landschap en positieve op de regionale economie en de extra goederenvervoerconnectie met de Randstad. Tot slot wijst de scriptie er op dat het wenselijk is om nog nader te bestuderen of stoppen in Stadskanaal Hoofdstation gunstiger of nog ongunstiger is dan stoppen in Musselkanaal en of het in één keer aanleggen van de hele lijn gunstiger is dan het pas later aanleggen van het laatste stuk Musselkanaal - Emmen waarvan nu is uitgegaan.

De provincie Drenthe ziet niets in de aanleg van een spoorlijn Emmen - Stadskanaal. Volgens de provincie is de exploitatie nooit rendabel te maken. De snelbus (Q-liner) tussen Emmen en Groningen is reeds succesvol en zou dan opgeheven moeten worden. Tevens ziet de provincie meer heil in het verbeteren van de spoorlijn Zwolle - Emmen.

Sluiting loketten

Om de personeelskosten van de spoorlijn Zwolle - Emmen nog verder te drukken worden ook van de grotere stations de loketten gesloten. De kleinere stations waren al eerder onbemand. De kaartverkoop wordt overgenomen door automaten. Met name de verenigingen en stichtingen die opkomen voor het belang van de ouderen in de samenleving verzetten zich tegen de voorgenomen sluiting. NS-Reizigers blijft echter bij haar besluit. Begin januari 2004 is Coevorden onbemand en op 4 juli 2005 sluit ook het loket van Emmen. Langs de spoorlijn Zwolle - Emmen zijn nu geen bemande stations meer aanwezig.

In het stationsgebouw van Hardenberg is de wachtruimte nog wel toegankelijk voor reizigers. In de ruimte op de begane grond van het gebouw zijn echter geen deuren meer naar de overige ruimtes van het stationsgebouw. De ruimte is steriel ingericht en voorzien van witte tegels en een paar banken.

[coevorden_069]
Poster op de deur van het voormalige loket in Coevorden.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2004.

[hardenberg_068]
Kaartautomaten bij het station van Hardenberg. Onder het afdakje staan 2 verschillende typen automaten.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.
Met het sluiten van het restaurant en het loket in Emmen is de wachtruimte ook niet meer toegankelijk. Sinds de komst van een kleine kiosk in het gebouw is ook de wachtruimte weer toegankelijk tijdens de openingstijden van de kiosk.

Om in geval van nood of bedreiging toch iemand te kunnen spreken, komen er op de perrons SOS-palen. Via een knop op de paal kan de reiziger een spreekverbinding met een centrale hulpverlener tot stand brengen.

[ommen_073]
SOS-paal op het perron van Ommen.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.

-

Sluiting NedTrain werkplaats Zwolle

In Zwolle is als sinds jaar en dag een werkplaats voor treinen gevestigd. Sinds de privatisering van het spoor is deze werkplaats in eigendom van de firma NedTrain. Voorheen maakt de werkplaats onderdeel uit van het NS-concern. Voor de Tweede Wereldoorlog lag de nadruk logischerwijs op het onderhoud van stoomlocomotieven. Na de Tweede Wereldoorlog is al het dieselmateriaal dat dienst doet op de noordelijke en oostelijke NS-lijnen in onderhoud in Zwolle. Met de elektrificatie van o.a. Zwolle - Emmen kan in Zwolle ook elektrisch materiaal nagekeken worden. De werkplaats ligt door de groei van de stad Zwolle inmiddels midden in het centrum. In 2001 is de gemeente Zwolle in gesprek met de directie van de werkplaats om het geheel te verplaatsen naar het industriegebied Hessenpoort II ten noorden van Zwolle. Voordeel van de stad is dat er dan in het centrum extra ruimte beschikbaar komt voor nieuwbouw. De werkplaats kan dan op een nieuwe locatie een moderne goed geoutilleerd gebouw neerzetten. Het industriegebied Hessenpoort zou dan tevens van een railverbinding worden voorzien die misschien interessant is voor andere bedrijven op dit industrieterrein.

Begin 2005 maakt NedTrain echter bekend dat door de dalende onderhoudsbehoefte van de huidige generatie treinen en de komst van nieuwe concurrenten op het gebied van onderhoud er helemaal geen behoefte meer bestaat aan de werkplaats in Zwolle. NedTrain wil zo snel mogelijk van de voorzieningen af. Het personeel zal mogelijk herplaatst kunnen worden in andere NedTrain werkplaatsen of moet noodgedwongen afvloeien. Het enige probleem zijn de 9 stuks SM'90 treinstellen die dienst doen op het traject Zwolle - Emmen. De werkplaats Zwolle is de enige werkplaats die kennis heeft van deze treinstellen. Daar NS-Reizigers van de kleine serie treinstellen af wil, is dit probleem vanzelf opgelost. In beperkte vorm wordt de werkplaats nog enige tijd voortgezet. In 2009 haalt NedTrain definitief de steker uit de werkplaats.

[zwolle_027]
Opstelterrein voor de werkplaats met diverse dieseltreinstellen. Anno 2021 is dit terrein helemaal volgebouwd met kantoren.
Foto R. van Wissen, jaren 80 van de 20e eeuw.

-

Viering 100 jaar treinen in Stadskanaal

In 2005 is het 100 jaar geleden dat het NOLS-traject Stadskanaal - Assen werd geopend en Stadskanaal aangesloten is op het landelijke spoorwegnet. Om dit te vieren organiseert de STAR op 18 en 19 juni 2005 een speciaal stoomweekend genaamd Full Steam. Daar het traject Stadskanaal - Assen zoals bekend niet meer beschikbaar is, wordt er tussen Stadskanaal en Groningen gereden. Op 15 juni 2005 zelf, de dag van de opening honderd jaar geleden, rijdt er een speciale trein van Stadskanaal naar Assen, uiteraard via Groningen. De reizigers kunnen na aankomst in Assen per historisch bus langs het oude tracé terug naar Stadskanaal rijden.

[veendam_048]
Stoomtrein van de STAR vertrekt uit Veendam naar Zuidbroek.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.

-

Vandalisme langs het spoor

De jaren 00 van de 21e eeuw worden gekenmerkt door een toenemende mate van vandalisme langs het spoor. Met name het bekogelen van rijdende treinen met stenen of andere voorwerpen neemt landelijk schrikbarend toe. Ook de spoorlijn Zwolle - Emmen krijgt hiermee te maken. Nabij een viaduct ter hoogte van Bargeres is het regelmatig raak. In het voorjaar van 2005 worden hier hekken geplaatst om de toegang tot de spoorlijn te belemmeren.

In het najaar van 2005 plaats ProRail eveneens hekken langs het spoor ter hoogte van het viaduct in de J.C. Kellerlaan in Hardenberg. De hekken aan beide zijden van het spoor hebben een lengte van 70 meter en zijn 2 meter hoog. De afgelopen maanden zijn er diverse gevallen van spoorwegvandalisme in Hardenberg gemeld. Om de jongeren op de gevaren te attenderen begint ProRail ook een voorlichtingscampagne op de scholen in Hardenberg.

Staking ProRail

Op vrijdag 17 juni 2005 leggen de verkeersleider van ProRail het werk neer. De medewerkers eisen met hun actie meer salaris. Die dag kunnen er geen treinen rijden. Alle exploitanten zijn door de actie getroffen. Vanwege de grote omvang is het voor NS-Reizigers ondoenlijk om vervangende bussen te regelen. NS-Reizigers adviseert de reizigers dan ook om thuis te blijven of te zoeken naar alternatieven. Op verbinding Zwolle - Emmen is derhalve geen vervoer mogelijk. Connexxion de exploitant van Mariënberg - Almelo zorgt wel voor een alternatieve busdienst.

Uitbreiding containerterminal Coevorden

Begin 2006 wordt bekend gemaakt dat de containerterminal in Coevorden flink zal worden uitgebreid. Er komen 2 nieuwe lange los- en laadsporen bij. Deze sporen zullen voorzien worden van moderne containerkranen. Het is de bedoeling dat vanuit Coevorden 25 terminals in Europa bediend gaan worden. In september 2006 wordt het definitieve startschot gegeven voor de uitbreiding die de naam Europark II krijgt. In 2007 komen de meeste werkzaamheden gereed.

[europark_009]
Aanleg van de Euroterminal II op het industrieterrein "De Heege" in Coevorden.
Foto R. van Wissen, 30 juni 2007.

-

Viering 100 jaar spoorlijn Mariënberg - Almelo

Op zaterdag 30 september 2006 wordt het 100-jarig bestaan gevierd van het baanvak Mariënberg - Almelo. De reizigersvereniging ALMA samen met de exploitant Connexxion zorgen voor diverse activiteiten. Het hoogtepunt is het laten rijden van een stoomtrein tussen Almelo en Mariënberg. De Stoom Stichting Nederland (SSN) uit Rotterdam is bereid om een trein bestaande uit rijtuigen met aan beide zijden een stoomlocomotief beschikbaar te stellen. Door de 2 locomotieven is het niet nodig om in Mariënberg en Almelo om te lopen en kan de trein binnen enkele minuten weer vertrekken. Het is de bedoeling dat de stoomtrein in het normale dienstregelingspad rijdt. Door de grote drukte en het oponthoud aan de stations lukt het niet om dit waar te maken. Het vervoer is gratis en veel mensen willen een ritje met de stoomtrein maken. Rond station Vroomshoop is het extra druk vanwege diverse activiteiten. Vanwege de drukte kunnen helaas niet alle belangstellenden een ritje in de stoomtrein maken.

[100 jaar mbg_alm_006]
De stoomtrein vertrekt uit Vroomshoop richting Mariënberg.
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.

-

Invoering OV-chipkaart

De OV-chipkaart moet het papieren treinkaartje gaan vervangen. De chipkaart is een pasje met een chip erop met gegevens van de bezitter. Zodra de reis begint moet de reiziger de kaart tegen een lezer houden. Bij het eindstation houdt de reiziger de kaart wederom tegen een lezer. De centrale computer rekent uit wat de afgelegde weg is en welke kosten daaraan verbonden zijn. Deze kosten worden automatisch van de kaart van de bezitter gehaald. Om het systeem werkend te krijgen moeten op ieder station lezers geplaatst worden die verbonden zijn met de centrale computer. BAM Infratechniek Noordoost bereidt in de herfst van 2006 de stations Dalen en Emmen voor op de komst van het nieuwe systeem. Deze beide stations dienen als proef voor een verdere landelijke invoering van het systeem.

Een koppeling tussen de kaartlezers van diverse vervoerders is niet aanwezig. Dit betekent dat reizigers die overstappen van de ene naar de andere vervoerder uit- en daarna weer in moeten checken. Op de stations waar meerdere vervoerders actief zijn, leidt dit tot een verzamelingen kaartlezers. Sinds Arriva in december 2012 de exploitatie van Zwolle - Emmen overneemt, staan aan het begin van perron 16 en 15 in Zwolle dan ook meerdere kaartlezers.

[ommen_072]
Kaartlezer voor de OV-chipkaart op het perron van station Ommen. De kaartlezer is nog buiten gebruik.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.

[zwolle_051]
Verzameling kaartlezers van Arriva en NS-Reizigers aan het begin van perron 16 en 15 in Zwolle.
Foto R. van Wissen, 24 maart 2013.

Storm raast over Nederland

Donderdag 18 januari 2007 raast een storm over Nederland. Het KNMI kondigt een weeralarm af en raadt de mensen aan niet naar buiten te gaan. De meeste mensen gaan die dag echter toch gewoon naar hun werk. Als in de tweede helft van de middag de storm op diverse plaatsen schade begint te maken, besluiten de spoorwegexploitanten gezamenlijk om vanaf een uur of 5 al het treinverkeer te staken. Ook het treinverkeer op de verbinding Zwolle - Emmen wordt gestaakt. Diverse mensen kunnen daardoor niet naar huis en moeten gedwongen elders overnachten. Als de storm aan het eind van de avond minder wordt, begint ProRail samen met de exploitanten met het schouwen van het spoor. Vrijdag 19 januari 2007 om circa 02.00 uur vertrekt er een plan V vanuit Emmen. Langzaam rijdend kijkt de machinist of het spoor vrij en onbeschadigd is. Vrijdag morgen wordt het baanvak weer normaal geëxploiteerd. Zondag 21 januari steekt de wind opnieuw op en sneuvelen diverse bomen alsnog. Het baanvak Zwolle - Ommen raakt geblokkeerd door een omgewaaide boom.

Station tot stationloop

Op woensdag 28 mei 2008 wordt de eerste editie van de "Station tot stationloop" gehouden. Deze 10 Engelse mijlen hardloopwedstrijd loopt van station Ommen via Vilsteren naar station Dalfsen. In Dalfsen aangekomen mogen de deelnemers gratis op vertoon van hun startnummer met de trein terug naar Ommen. Na het succes van de eerste editie trekt de tweede editie op 27 mei 2009 nog meer deelnemers. Het loopevenement wordt hiermee een vaste traditie en ook in de volgende jaren staat het op de kalender. De editie van 2010 vindt plaats op 26 mei, 2011 volgt op 25 mei van dat jaar, 2012 volgt op 30 mei, 2013 op 29 mei en 2014 op 28 mei van dat jaar. De belangstelling is zo groot dat het evenement de laatste jaren binnen 1,5 uur na het openen van de inschrijvingen is volgeboekt. Het maximum aantal deelnemers voor 2014 is gesteld op 1.250 personen. Anno 2022 bestaat het evenement nog steeds, hoewel de edities van 2020 en 2021 vanwege het corona virus geen doorgang hebben kunnen vinden. Op 25 mei 2022 staan er 1.500 deelnemers aan de start.

Testen op spoorlijn Nieuw-Amsterdam - Schoonebeek

De firma Strukton gebruikt de spoorlijn Nieuw-Amsterdam - Schoonebeek eind 2008 voor het testen van haar spoorvernieuwingstrein P95. Strukton heeft de P95 in 2006 aangeschaft. Doel van de testen is om de machine gereed te maken voor internationaal gebruik. De machine kan in een werkgang de spoorstaven en de dwarsliggers vervangen. De spoorstaven worden uitgebogen, de oude dwarsliggers uit het ballast geschept en de nieuwe geplaatst. In verschillende landen worden echter diverse soorten dwarsliggers gebruikt. De machine moet al die verschillende dwarsliggers kunnen verwerken. De testen zijn nodig om aan te tonen dat het procedé goed werkt. De machine is al goed gekeurd voor Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen.

Jaar 2009 eindigt met sneeuw

Op 17 december 2009 begint het te sneeuwen in Nederland. In het daarop komende weekend van 19 en 20 december legt moeder natuur Nederland onder een dikke deken van sneeuw. ProRail is niet in staat om het treinverkeer gaande te houden. Uitval van treinen is het gevolg. Maandag 21 en dinsdag 22 december is een nooddienstregeling van kracht. Op alle trajecten rijden hooguit 2 stoptreinen per uur per richting. Sneltreinen en intercity's rijden niet. Op woensdag 23 december wordt het aantal treinen langzaam uitgebreid en rijden er ook weer mondjesmaat sneltreinen en intercity's. Op donderdag 24 december wordt weer volgens de normale Kerstvakantie dienstregeling gereden.

ProRail legt de schuld van alle ellende bij de gasgestookte wisselverwarmingen die het niet goed zouden doen. De nieuwere elektrische wisselverwarmingen zouden geen kuren hebben. Er zou te weinig geld zijn om alle verwarmingen te vervangen. Als de politiek wil dat er ook tijdens hevige sneeuwval treinen rijden moet het ministerie met geld over de brug komen. Veel mensen vragen zich af waarom in andere landen geen problemen zijn en treinen ook bij een meter sneeuw nog steeds volgens dienstregeling rijden. Volgens onderhoudspersoneel van ProRail hebben de gasgestookte wisselverwarmingen het altijd gedaan en legt het falen bij een gebrek aan onderhoud en niet proefdraaien in oktober.